• Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 39
 • Slider 40

Instrukcja do Strefy właściciela

Instrukcja korzystania

z internetowej aplikacji

STREFA WŁAŚCICIELA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przez użyte w niniejszej Instrukcji wyrażenia należy rozumieć:

 1. Aplikacja – program komputerowy pozwalający na zdalny podgląd za pośrednictwem sieci Internet dokumentów przeznaczonych wyłącznie dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu w zasobach S.M. „DOMHUT”,

 2. Użytkownik – osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu należącego do zasobów S.M. „DOMHUT”, która wyraziła chęć korzystania z aplikacji,

 3. Login – nazwa użytkownika, za pomocą której jest on rozpoznawany przez aplikację. Loginem jest adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przez użytkownika we wniosku o uzyskanie dostępu do aplikacji,

 4. Hasło – niepowtarzalny dla każdego użytkownika zestaw znaków umożliwiający mu dostęp do aplikacji, w dozwolonym dla niego zakresie,

 5. Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMHUT” w Warszawie.

§2

 1. Niniejsza Instrukcja obowiązuje Użytkowników, którym przysługują prawa do lokali, a które mają interes prawny w korzystaniu z aplikacji.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

§3

 1. Z aplikacji korzystać mogą Użytkownicy, którzy zapoznali się z niniejszą Instrukcją i podpisali pisemne zobowiązanie do jej przestrzegania oraz otrzymali od Spółdzielni hasło umożliwiające korzystanie z aplikacji.

 2. Nadane prze Spółdzielnię hasło zostanie przesłane użytkownikowi za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres podany we wniosku o uzyskanie dostępu do aplikacji .

 3. Każdy Użytkownik może, w danym okresie czasu, posiadać tylko jeden login i hasło.

§4

 1. Dostęp do aplikacji odbywa się przy pomocy loginu i nadanego przez Spółdzielnię hasła.

 2. Użytkownik składa wniosek o uzyskanie dostępu do aplikacji w siedzibie Spółdzielni osobiście, okazując dowód tożsamości.

 3. Za pomocą swojego loginu i hasła Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji. Zabronione jest korzystanie z aplikacji w celu uzyskania informacji poprzez łamanie zabezpieczeń systemu lub inne bezprawne działania w tym zakresie.

 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu aplikacji należy zgłaszać za pomocą wysłania wiadomości e-mail na adres podany na stronie internetowej Spółdzielni w zakładce STREFA WŁAŚCICIELA.

§5

 1. Użytkownik nie może w żadnej formie udostępniać osobom trzecim przydzielonego hasła.

 2. W razie zgubienia, kradzieży lub utraty w innych okolicznościach hasła należy o tym niezwłocznie zawiadomić Spółdzielni osobiście lub telefonicznie (pon. godz.12.00-16.00, wt. godz. 8.00-12.00, czw. godz.12.00-17.00, pt. godz. 8.00 – 11.00).

 3. Jeżeli użytkownik zmieni adres poczty elektronicznej (e-mail), zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Spółdzielnię w celu dokonania odpowiedniej zmiany w dostępie do aplikacji.

 4. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Spółdzielnia zablokuje dostęp do aplikacji przy użyciu utraconego hasła.

 5. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku utraty przez Użytkownika loginu lub hasła na skutek zdarzeń opisanych w ust. 1 i 2, Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.

§6

 1. Wszelkie informacje dostępne przy użyciu aplikacji mają charakter poufny. Użytkownikowi nie wolno ich w jakiejkolwiek formie udostępniać osobom trzecim, ani ich w żaden sposób upubliczniać.

 2. Zabronione są jakiekolwiek działania naruszające prawa autorskie do aplikacji, w szczególności ingerencja i wykorzystanie kodu źródłowego, kopiowanie oraz jej rozpowszechnianie w całości lub części.

 3. Zabronione jest również jakiekolwiek wykorzystywanie danych znajdujących się w aplikacji, którymi dana osoba nie ma prawa wyłącznie dysponować lub weszła w ich posiadanie w sposób nieuprawniony.

 4. Osoby naruszające postanowienia ust. 1,2, 3 podlegają odpowiedzialności cywilnej lub karnej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

Wszyscy użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszej Instrukcji.

§8

 1. Treść Instrukcji jest dostępna dla wszystkich użytkowników do wglądu w siedzibach Administracji Spółdzielni oraz za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.domhut.com.pl

 2. Wszelkie zmiany niniejszej Instrukcji dokonywane będą w formie pisemnej przez Zarząd Spółdzielni.

§9

Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r.

 

Script logo