• Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 39
 • Slider 40

Instrukcja do PWI

Instrukcja korzystania

z internetowej aplikacji

PWI (PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI)I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Przez użyte w niniejszej Instrukcji wyrażenia należy rozumieć:

 1. Aplikacja – program komputerowy pozwalający na zdalny podgląd za pośrednictwem sieci Internet operacji na koncie opłat lokali należących do zasobów S.M. „DOMHUT”,

 2. Użytkownik –osoba, której przysługuje tytuł prawny do lokalu należącego do zasobów S.M. „DOMHUT”, która wyraziła chęć korzystania z aplikacji,

 3. Login – nazwa użytkownika, za pomocą której jest on rozpoznawany przez aplikację,

 4. Hasło – niepowtarzalny dla każdego użytkownika zestaw znaków umożliwiający mu dostęp do aplikacji, w dozwolonym dla niego zakresie,

 5. Spółdzielnia – Spółdzielnia Mieszkaniowa „DOMHUT” w Warszawie.

§2

 1. Niniejsza Instrukcja obowiązuje Użytkowników, którym przysługują prawa do lokali, a które mają interes prawny w korzystaniu z aplikacji.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Instrukcji zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

§3

 1. Z aplikacji korzystać mogą Użytkownicy, którzy zapoznali się z niniejszą Instrukcją i podpisali pisemne zobowiązanie do jej przestrzegania oraz otrzymali od Spółdzielni login i hasło.

 2. Odbiór loginu i hasła możliwy jest tylko osobiście w siedzibie Spółdzielni.

 3. Do odbioru loginu i hasła niezbędny jest dokument tożsamości ze zdjęciem.

 4. Każdy Użytkownik może, w danym okresie czasu, posiadać tylko jeden login i hasło.

§4

 1. Dostęp do aplikacji odbywa się przy pomocy loginu i hasła.

 2. Za pomocą swojego loginu i hasła Użytkownik uzyskuje dostęp do aplikacji jedynie w takim zakresie, w jakim dotyczy to posiadanych przez niego lokali.

 3. Zabronione jest korzystanie z aplikacji w celu uzyskania informacji o rozrachunkach lokali innych Użytkowników, w szczególności poprzez łamanie zabezpieczeń systemu lub inne bezprawne działania w tym zakresie.

 4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu aplikacji należy zgłaszać do Spółdzielni.

 5. Dane autoryzacyjne członka spółdzielni:
  Login: XXXXX
  Hasło: YYYYY

§5

 1. Użytkownik nie może w żadnej formie udostępniać osobom trzecim loginu oraz hasła.

 2. W razie zgubienia, kradzieży lub utraty w innych okolicznościach loginu lub hasła należy o tym niezwłocznie zawiadomić Spółdzielni osobiście lub telefonicznie (pon. godz.12.00-16.00, wt. godz. 8.00-12.00, czw. godz.12.00-17.00, pt. godz. 8.00 – 11.00).

 3. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji, o której mowa w ust. 2, Spółdzielnia zablokuje dostęp do aplikacji przy użyciu utraconego loginu i hasła.

 4. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku utraty przez Użytkownika loginu lub hasła na skutek zdarzeń opisanych w ust. 1 i 2, Spółdzielnia nie ponosi odpowiedzialności.

§6

 1. Zabronione są jakiekolwiek działania naruszające prawa autorskie do aplikacji, w szczególności ingerencja i wykorzystanie kodu źródłowego, kopiowanie oraz jej rozpowszechnianie w całości lub części.

 2. Zabronione jest również jakiekolwiek wykorzystywanie danych znajdujących się w aplikacji, którymi dana osoba nie ma prawa wyłącznie dysponować lub weszła w ich posiadanie w sposób nieuprawniony.

 3. Osoby naruszające postanowienia ust. 2 i 3 podlegają odpowiedzialności cywilnej lub karnej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

Wszyscy użytkownicy mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszej Instrukcji.

§8

 1. Treść Instrukcji jest dostępna dla wszystkich użytkowników do wglądu w siedzibach Administracji Spółdzielni oraz za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.domhut.com.pl

 2. Wszelkie zmiany niniejszej Instrukcji dokonywane będą w formie pisemnej przez Zarząd Spółdzielni.

§9

Niniejsza Instrukcja wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r.

 

 

Script logo